Bergmann, Bergheim. 1061 – 1961.

Bergmann, Bergheim. 1061 - 1961.

Bergheim. – Bergmann, Waltari: Bergheim. 1061 – 1961. Heimatgesch. d. niederhess. Dorfes Bergheim bei Spangenberg. Verlag: Gemeinde. 1961. 21 cm. 136 S. mit Abb. Okt. St. u. W. a. V.

Hrsg. anläßl. d. 900-Jahr- Feier d. Dorfes 1961.

Unser Preis: EUR 12,-- 

Antiquariat Hamecher
Antiquariat Hamecher